Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze website is eigendom van:
Via K & Co BV
Acaciadreef 52-54
3140 Keerbergen
BE0873 199 839
E: info@luxurycosmetics.be
T: +32 496 62 86 81

Door gebruik te maken van deze website en een bestelling te plaatsen op de webshop verklaart u zich zonder voorbehoud akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen die worden geplaatst op de webshop van LXS. Zij definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen van LXS en de klant, in geval van een aankoop op de website.

LXS behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online worden gezet voor elke aankoop vanaf die datum. 

3. ARTIKELEN & AANBOD

LXS draagt er zorg voor dat de artikelen die zij op haar website plaatst met de grootst mogelijke nauwkeurigheid worden beschreven en gepresenteerd. LXS zorgt ervoor dat de beschrijving voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken en dat de gebruikte foto’s en afbeeldingen een waarheidsgetrouwe weergave zijn van de aangeboden artikelen. Vergissingen of fouten in het aanbod binden LXS evenwel niet.

LXS doet haar best om de website up-to-date te houden. Het is echter mogelijk dat een bepaald product niet langer beschikbaar is, in welk geval LXS de klant hiervan zo snel als mogelijk op de hoogte zal brengen.

LXS behoudt zich het recht voor om, op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke kennisgeving, haar aanbod te wijzigen, artikelen te verwijderen of om deze niet langer beschikbaar te maken voor verkoop.

4. BESTELLINGEN

Een bestelling wordt geplaatst door een online bestelformulier in te vullen met behulp van een elektronisch formulier op de website.

Voor een bestelling kan worden geplaatst zal de klant worden verzocht om zijn expliciet akkoord met deze algemene voorwaarden te geven.

Bij het plaatsen van een bestelling moet een geldig e-mailadres, facturatiegegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres worden opgegeven.

LXS behoudt zich het recht voor om de bestelling van de klant te annuleren in geval van niet-betaling of het niet correct invullen van het bestelformulier.

Na de plaatsing van een geldige bestelling zal de klant van LXS een bevestiging ontvangen per mail met een overzicht van de bestelde artikelen.

5. PRIJS & BETALING

De prijzen die staan vermeld op de website van LXS zijn steeds aangegeven in euro (€) en inclusief BTW. De prijzen zijn enkel van toepassingen op bestellingen die worden geplaatst in de webshop.

LXS behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk ogenblik te wijzigen.

Enkel de aangegeven prijzen en belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

Hoewel LXS bij het maken van haar website zo nauwkeurig mogelijk te werk is gegaan, kan een fout in de prijs nooit helemaal worden uitgesloten. Elke mogelijk fout zal evenwel zo snel als mogelijk door LXS worden recht gezet en bindt LXS niet.

De aangegeven prijzen houden geen rekening met eventuele leveringskosten en belastingen. De leveringskosten en belastingen worden meegedeeld in het winkelmandje bij het plaatsen van de bestelling. De leveringskosten voor leveringen binnen de Benelux worden hier opgesomd. Voor leveringen naar andere landen kan voor de leveringskosten contact worden opgenomen met LXS per e-mail.

Betalingen uitgevoerd via de website van LXS gebeuren via overschrijving (Mollie) en zijn beveiligd. Alle persoonlijke betaalgegevens worden gegenereerd over beveiligde verbindingen. De klant garandeert LXS dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken.

In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt LXS zich het recht voor om de bestelling te annuleren.

LXS behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren van een klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of met wie een betalingsgeschil aanhangig is.

6. LEVERING

Levering zal pas gebeuren na bevestiging van betaling door de bank van LXS.

LXS stelt alles in het werk om de verkochte artikelen zo snel mogelijk bij hun bestemmeling te krijgen.

De leveringstermijn bedraagt gemiddeld 7 werkdagen na ontvangst van de betaling, maar dit kan variëren afhankelijk van de bestemming.

Omstandigheden buiten de macht van LXS kunnen er toe leiden dat bestellingen vertraging oplopen. Elke vooropgestelde leveringsdatum moet daarom ook worden beschouwd als een niet-bindende indicatie van een datum van levering. Klanten kunnen hieruit geen rechten putten. LXS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering.

Als plaats van de levering geldt het adres dat de klant aan LXS heeft kenbaar gemaakt. Het is de verplichting van de klant om een correct leveringsadres in te vullen. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste informatie van de klant zullen aan de klant in rekening worden gebracht door LXS. 

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

LXS behoudt de exclusieve eigendom van alle door haar geleverde goederen tot alle bedragen die uit hoofde van de levering door de klant aan LXS verschuldigd zijn, inclusief de eventueel in geval van laattijdige betaling verschuldigde forfaitaire schadevergoeding, verwijlintresten en kosten, integraal voldaan zijn.

Zo lang op de goederen een eigendomsvoorbehoud rust, is de klant niet gerechtigd om de goederen te verwerken of te vervreemden.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, artikel- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan LXS of rechthoudende derden.

9. OMRUILEN OF RETOURNEREN

Elke klant die consument is heeft de mogelijkheid om zijn bestelling, zonder van opgave van redenen, om te ruilen of te retourneren binnen een termijn van veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na de levering van het artikel aan de consument.

De klant dient LXS binnen deze termijn schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat hij van zijn herroepingsrecht gebruikt wenst te maken. Dit kan door het daarvoor bestemde retourformulier dat bij de bestelling is gevoegd correct ingevuld en ondertekend aan LXS terug te bezorgen per mail (info@luxurycosmetics.be) of per post (Acacialaan 52-54, 3140 Keerbergen).

De klant zal, als hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, binnen dezelfde termijn het artikel met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan LXS retourneren.

De klant verbindt er zich toe om tijdens de periode waarin hij het herroepingsrecht kan inroepen zorgvuldig om te gaan met het artikel en de verpakking.

Elke herroeping die niet volgens de regels en de termijnen van dit artikel wordt uitgevoerd, kan door LXS worden geweigerd en ontslaat LXS van elke mogelijke aansprakelijkheid ten aanzien van de klant.

10. KOSTEN/TERUGBETALING IN GEVAL VAN HERROEPING

De klant die gebruik maakt van zijn herroepingsrecht kan een terugbetaling van het geretourneerde artikel vragen, zonder extra kosten. De kosten van terugzending van het artikelen blijven voor rekening van de klant.

LXS verbindt er zich toe om het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terug te betalen, doch niet eerder dan na retourontvangst van het artikel en mits de LXS het artikel voldoende gefrankeerd en tijdig heeft ontvangen.

De klant kan geen aanspraak maken op terugbetaling indien het artikel is gebruikt, de verpakking is beschadigd en/f niet in de originele verpakking werd geretourneerd.

11. KLACHTEN

Bij ontvangst van de artikelen controleert de klant de goede staat van het geleverde artikel en de conformiteit.

Alle klachten moeten binnen een periode van zeven dagen na levering van de artikelen, volledig en duidelijk omschreven, worden bezorgd aan LXS.

Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betaalverplichtingen.

LXS verbindt zich ertoe om de klacht binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst ervan te bestuderen en beantwoorden. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, dan wordt dit door LXS zo aan de klant meegedeeld.

12. OVERMACHT

Indien LXS geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, dan is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht is LXS bevrijd van om het even welke verbintenis zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of terugbetaling van al haar betaalde bedragen.

Onder overmacht worden alle omstandigheden begrepen die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van LXS en die de uitvoering van haar verbintenissen onmogelijk maken, bemoeilijken, vertragen of kostelijker maken, zoals onder meer doch niet uitsluitend brand, ongevallen, stakingen of lockouts, uitzonderlijke verkeershinder, uitzonderlijke weersomstandigheden zoals storm, sneeuw of overstromingen, import- en exportbeperkingen, verhogingen van belastingen, taksen, retributies, heffingen, accijnzen en douanerechten of andere maatregelen van de overheid, wisselkoersfluctuaties, inflaties, pandemie of epidemie, oproer of oorlog, fouten van, vertragingen bij, prijsverhogingen door of overmacht bij leveranciers of diensten. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn.

13. BELASTINGEN EN HEFFINGEN

De klant is gehouden tot alle bijkomende belastingen en heffingen. LXS is niet aansprakelijk voor bijkomende kosten geheven door derden.

14. ONAFHANKELIJKHEID

De eventuele gehele of gedeeltelijke ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere clausules van onderhavige algemene voorwaarden, laat de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige clausules of het overige gedeelte onverlet.

LXS behoudt zich het recht voor om de ongeldige, nietige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling van gelijke strekking.

15. GEGEVENSVERWERKING

Door een bestelling te plaatsen op de website gaat de klant expliciet akkoord met de verwerking van haar persoonsgegevens door LXS voor administratieve doeleinden, zoals het beheren van het klantenbestand, het opnemen van de bestellingen, leveringen en de opmaak facturen. De klant heeft ten allen tijde het recht om zijn persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren of te verwijderen.

Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens is terug te vinden in de privacyverklaring van LXS.

16. GESCHILLEN

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen LXS is steeds het Belgisch recht van toepassing.

De rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen LXS en de klant.

Laatste update: Mei 2020

@lxs_luxurycosmetics

Photo by LXS - Luxury Cosmetics on February 03, 2024. May be an image of fragrance, perfume and text.
Photo by LXS - Luxury Cosmetics on February 03, 2024. May be an image of fragrance, perfume and text.
Photo by LXS - Luxury Cosmetics on February 03, 2024. May be an image of fragrance, perfume and text.
Photo by LXS - Luxury Cosmetics on February 02, 2024. May be an image of lumberyard and text that says 'WOODY & GOURMAND'.
Photo by LXS - Luxury Cosmetics on February 02, 2024. May be an image of fragrance, perfume and text.
Photo by LXS - Luxury Cosmetics on February 02, 2024. May be an image of poster and text that says 'INITIO NARCOTIC DELIGHT'.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief